Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Goedkoopste privé school in Vlaanderen

Het is belangrijk dat jongeren de uitdaging van de Mannaz School aan kunnen. 


Op basis van je aanmelding worden de ouders samen met de jongere uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek hier op school.  Daarna kan, indien nodig, een overleg met de zorgcoördinator van de school waar de leerling ingeschreven is volgen om zo een vlotte overstap naar Mannaz mogelijk te maken.

Tijdens deze Corona periode zullen de gesprekken via telefoon gebeuren.

Statuut van de school

De Mannaz school is een privé-school, ingericht door privé-personen, die de rechtspersoonlijkheid van een vzw hebben aangenomen. Ze is niet-confessioneel en niet-gesubsidieerd.  Het statuut kan dus omschreven worden als een instelling voor collectief huisonderwijs, waardoor de leerlingen altijd voldoen aan de leerplicht.


De Mannaz school kiest er voor om zich aan te passen aan de behoeften van hooggevoelige leerlingen en heeft er voor gekozen te werken met kleine groepen.  Daarom ook een beperking van het totaal aantal leerlingen van 15 per school.

 

alle lesmateriaal aangepast aan de individuele behoeften en leerstijl van de leerling
school open 50 weken per jaar
glijdende schooluren
maximaal 15 leerlingen per locatie
Vanaf september 2021 - mogelijkheid tot overnachten

 

Financiële bijdrage - Mannaz middelbare school

Inschrijfgeld

950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is

Schoolgeld

14,000 euro per annum
Te betalen in één keer
 Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
 Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 Te betalen voor de leerling start
 
15,600 euro per annum
Drie viermaandelijkse betalingen
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
 Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 
Overnachting
 
 
Leerlingen ouder dan 15 jaar
 € 6 000 te betalen in 1 keer
 Vier schijven van € 1 800

Anciënniteit korting - 1000 euro per aanwezige schooljaar

Mannaz Middelbare School
 
Schooljaar 2020 - 2021
€ 14 000
Bij instap vanaf de herfstvakantie
€ 12 000
Bij instap vanaf de kerstvakantie
€ 10 000
Bij instap vanaf de krokusvakantie
€ 8 000

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we nog 3 plaatsen beschikbaar

 

Financiële bijdrage - Mannaz lagere school (enkel zesde leerjaar in voorbereiding op examen LO)

Inschrijfgeld

950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is

Schoolgeld

9,000 euro per annum
Te betalen in één keer
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vijf driedaagse expedities inbegrepen
Te betalen voor de leerling start
 
10,500 euro per annum
Drie viermaandelijkse betalingen
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vijf driedaagse expedities inbegrepen

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we voorlopig GEEN plaatsen beschikbaar

Anciënniteit korting - 500 euro per aanwezige schooljaar

Mannaz lagere school
 
Schooljaar 2021 - 2022
  € 9 000
Bij instap vanaf de herfstvakantie
  € 8 000
Bij instap vanaf de kerstvakantie
  € 7 000
Bij instap vanaf de krokusvakantie
  € 6 000

Kosten

Het schoolgeld voor zowel de Mannaz school dekt ALLE vaste kosten waaronder werkingskosten en verzekering.  Maaltijden, meerdaagse uitstappen (in binnen- en/of buitenland),  individueel schoolmateriaal, studiebegeleiding en therapie zijn inbegrepen.  Bijkomende kosten zijn hierdoor heel beperkt.  
Enkel individuele studieboeken of lespakketten, dienen zelf aangekocht te worden.

De rust en veiligheid van onze leerlingen staat voorop.  Daarom kan er enkel ingeschreven en ingestapt worden gedurende onderstaande periodes.  Is deze periode voorbij, dan moet men wachten tot een volgende inschrijfperiode.
Inchrijfperioden 2021-2022
 
Voor het volledige schooljaar
Van 15 augustus 2021 tot en met 1 september 2021
Vanaf de herfstvakantie
Van 1 november tot en met 7 november 2021
Vanaf de kerstvakantie
Van 27 december 2021 tot en met 3 januari 2022
Vanaf de krokusvakantie
Van 28 februari 2022 tot en met 6 maart 2022

Betalingen

Het schooljaar loopt van 1 september tot 1 september.
Bij inschrijving geldt een inschrijfgeld van € 950.

Bij betaling van het schoolgeld heeft men de keuze uit een éénmalige betaling (€ 14 000 voor de middelbare en € 9 000 voor de lagere school) of een gespreide betaling (€ 15 600 voor de middelbare en € 10 500 euro voor de lagere school)
Bij deze laatste keuze dient de betaling in 3 gelijke termijnen tbv € 5 200  of € 3 500 te worden voldaan, bij voorkeur via bestendige opdracht.

Voor de overnachting heb je de keuze, ofwel een éénmalige betaling van € 6 000 of vier schijven van € 1 800. 

De bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd (voorbeeld: de termijn over september tem december dient dus vóór 1 september door ons te zijn ontvangen).
Bij een betalingsachterstand van twee maanden of langer zal de betreffende dienstverlening worden beëindigd en kan de leerling hier niet langer naar school komen.

Betaling gebeuren op naam van Mannaz vzw.

Rekening nummer 363-0905562-10 met vermelding “naam leerling schooljaar 2021-22”

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld reserveert een plaats op de Mannaz school en wordt nooit terugbetaald.

Bij annulering tot een maand vóór de start van schooljaar wordt 75 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van het schooljaar wordt 50 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort.

Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht.
Bij stopzetting tijdens het schooljaar dient er betaalt te worden tot de uitstapperiode zijnde 31 december of 30 april.  Het resterende bedrag wordt teruggestort.  Bij betaling in schijven dient er geen betaling te gebeuren voor niet opgenomen schijven.

Wachtlijst

Per schooljaar heeft de middelbare school plaats voor 15 leerlingen, de lagere school (enkel zesde leerjaar in voorbereiding op het examen lager onderwijs) voor 5 leerlingen.  Daarom vragen ouders ons regelmatig of ze hun kind al 'op de wachtlijst' mogen zetten.
Uiteraard kan dat, maar maximaal 2 schooljaren vooraf.  Dwz schooljaar 2023-2024.  De reservatie wordt bevestigd door de betaling van het inschrijfgeld tbv € 950.
Een naam op de wachtlijst hebben, geeft geen automatische garantie op een plaats op school.  Dat kan pas als de leerling met succes een selectieprocedure heeft doorlopen.

Beurzen en scholarships

Plaatsen op de Mannaz school zijn zeer beperkt en inschrijven gebeurt en op basis van aangetoonde belofte en potentieel.  Selecties worden uitgevoerd door de beheerraad van de school en omvat zowel een schriftelijk verzoek als een persoonlijke gesprek.
Na het selectieproces werkt de Mannaz School samen met de beheerraad van de vzw om de familie financieringsbehoefte te evalueren en, waar mogelijk, financiële steun toe te kennen.  De beschikbare middelen voor deze ondersteuning zijn er dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs-stichtingen, particulieren en alumni- en variëren van jaar tot jaar.  (we kunnen dus niet garanderen dat er elk jaar beurzen kunnen worden toegekend)
Studiebeurzen worden toegewezen op basis van de behoeften en in de rangorde van de kandidaten genomineerd door middel van het selectieproces.
Helaas is onze financiering beperkt, waardoor er per schooljaar maximaal drie scholarships beschikbaar zijn.  Het niveau van de steun wordt berekend afhankelijk van het gezinsinkomen. 
Well-balanced contented Human Being who feels at one with the World, at one with their families and cintinue to have a joyous existance for the rest of their lives.

Alaxander Neill

 

Omdat de plekken heel beperkt zijn en om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om snel in te schrijven

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.