Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Toelatingsvoorwaarden

Het is belangrijk dat jongeren de uitdaging van de Mannaz School aan kunnen. 


Op basis van je aanmelding worden de ouders samen met de jongere uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek hier op school.  Daarna kan een overleg met de zorgcoördinator van de school waar de leerling ingeschreven is volgen om zo een vlotte overstap naar Mannaz mogelijk te maken.

Statuut van de school

De Mannaz school is een privé-school, ingericht door privé-personen, die de rechtspersoonlijkheid van een vzw hebben aangenomen. Ze is niet-confessioneel en niet-gesubsidieerd.  Het statuut kan dus omschreven worden als een instelling voor collectief huisonderwijs, waardoor de leerlingen altijd voldoen aan de leerplicht.


De Mannaz school is niet-gesubsidieerd omdat we niet voldoen aan de rationalisatie- en programmatienormen, zoals opgelegd in de betreffende onderwijsdecreten. Concreet wil dit zeggen dat de school noch over voldoende leerlingen beschikt om te worden erkend, noch over voldoende minimum- leerlingen per klas.  Dit is onze eigen keuze omdat het voor ons prioritair is om ons aan te passen aan de behoeften van hooggevoelige leerlingen aan en heeft er voor gekozen te werken met kleine groepen.  Daarom ook een beperking van het totaal aantal leerlingen van 15 per school.

 

De grootste uitdaging bij een privé-school, is het BETALEND KARAKTER ervan. Door de eerder vernoemde rationalisatie- en programmatieafwijkingen, kan er niet worden gesubsidieerd door de gemeenschap, waardoor de kosten van het onderwijs integraal door de ouders gedragen worden. Niemand liever dan wij zelf zouden dit toegankelijker willen maken, mits uiteraard op dezelfde manier kan worden verder gewerkt. 

Onderstaande bedragen is de prijs die moet betaald worden opdat de mannaz school vrij, innoverend en autonoom kan blijven, volledig onafhankelijk van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Wij zijn er nog steeds trots op dat wij de goedkoopste privé school in Vlaanderen zijn.

alle lesmateriaal aanpassen aan de individuele behoeften en leerstijl van de leerling
school open 50 weken per jaar
glijdende schooluren
maximaal 15 leerlingen per locatie

 

Financiële bijdrage - Mannaz middelbare school

Inschrijfgeld

950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is

Schoolgeld

12,000 euro per annum
Te betalen in één keer
 Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
 Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 Te betalen voor de leerling start
 
13,500 euro per annum
Drie viermaandelijkse betalingen
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
 Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 
Mannaz middelbare school
 
Schooljaar 2018 - 2019
€ 12 000
Bij instap vanaf de herfstvakantie
€ 10 000
Bij instap vanaf de kerstvakantie
€ 8 000
Bij instap vanaf de krokusvakantie
€ 6 000
 

Financiële bijdrage - Mannaz lagere school

Inschrijfgeld

950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is

Schoolgeld

8,000 euro per annum
Te betalen in één keer
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vijf driedaagse expedities inbegrepen
Te betalen voor de leerling start
 
9,000 euro per annum
Drie viermaandelijkse betalingen
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vijf driedaagse expedities inbegrepen
Mannaz lagere school
 
Schooljaar 2017 - 2018
  € 8 000
Bij instap vanaf de herfstvakantie
  € 7 000
Bij instap vanaf de kerstvakantie
  € 6 000
Bij instap vanaf de krokusvakantie
  € 5 000

Kosten

Het schoolgeld voor zowel de Mannaz school dekt ALLE vaste kosten waaronder werkingskosten en verzekering.  Maaltijden, meerdaagse uitstappen (in binnen- en/of buitenland),  individueel schoolmateriaal, studiebegeleiding en therapie zijn inbegrepen.  Bijkomende kosten zijn hierdoor heel beperkt.  
Enkel individuele studieboeken of lespakketten, dienen zelf aangekocht te worden.

De rust en veiligheid van onze leerlingen staat voorop.  Daarom kan er enkel ingeschreven en ingestapt worden gedurende onderstaande periodes.  Is deze periode voorbij, dan moet men wachten tot een volgende inschrijfperiode.
Inchrijfperioden 2019-2020
 
Voor het volledige schooljaar
Van 15 augustus 2019 tot en met 1 september 2019
Vanaf de krokusvakantie
Van 28 oktober 2019 tot en met 3 november 2019
Vanaf de kerstvakantie
Van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
Vanaf de krokusvakantie
Van 24 februari 2020 tot en met 1 maart 2020

Betalingen

Het schooljaar loopt van 1 september tot 1 september.
Bij inschrijving geldt een inschrijfgeld van € 950.

Bij betaling van het schoolgeld heeft men de keuze uit een éénmalige betaling (€ 12 000 voor de middelbare en € 8 000 voor de lagere school) of een gespreide betaling (€ 13 500 voor de middelbare en € 9 000 euro voor de lagere school)
Bij deze laatste keuze dient de betaling in 3 gelijke termijnen tbv € 4 500  of € 3 000 te worden voldaan, bij voorkeur via bestendige opdracht.
De bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd (voorbeeld: de termijn over september tem december dient dus vóór 1 september door ons te zijn ontvangen).
Bij een betalingsachterstand van twee maanden of langer zal de betreffende dienstverlening worden beëindigd en kan de leerling hier niet langer naar school komen.

Betaling gebeuren op naam van Mannaz vzw.

Rekening nummer 363-0905562-10 met vermelding “naam leerling schooljaar 2019-20”

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld reserveert een plaats op de Mannaz school en wordt nooit terugbetaald.

Bij annulering tot een maand vóór de start van schooljaar wordt 75 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van het schooljaar wordt 50 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort.

Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht.
Bij stopzetting tijdens het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle maandelijkse schijven voldaan te worden.

Wachtlijst

Per schooljaar heeft de middelbare school plaats voor 10 leerlingen, de lagere school voor 12 leerlingen.  Daarom vragen ouders ons regelmatig of ze hun kind al 'op de wachtlijst' mogen zetten.
Uiteraard kan dat, maar maximaal 2 schooljaren vooraf.  Dwz schooljaar 2021-2022.  Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Een naam op de wachtlijst hebben, geeft geen automatische garantie op een plaats op school.  Dat kan pas als de leerling met succes een selectieprocedure heeft doorlopen.
Ten laatste 1 augustus overlopen we de lijst en nemen, in volgorde van plaatsing, contact op met de ouders met de vraag of er nog steeds interesse is om in te schrijven.

Beurzen en scholarships

Plaatsen op de Mannaz school zijn zeer beperkt en inschrijven gebeurt en op basis van aangetoonde belofte en potentieel.  Selecties worden uitgevoerd door de beheerraad van de school en omvat zowel een schriftelijk verzoek als een persoonlijke gesprek.
Na het selectieproces werkt de Mannaz School samen met de beheerraad van de vzw om de familie financieringsbehoefte te evalueren en, waar mogelijk, financiële steun toe te kennen.  De beschikbare middelen voor deze ondersteuning zijn er dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs-stichtingen, particulieren en alumni- en variëren van jaar tot jaar.  (we kunnen dus niet garanderen dat er elk jaar beurzen kunnen worden toegekend)
Studiebeurzen worden toegewezen op basis van de behoeften en in de rangorde van de kandidaten genomineerd door middel van het selectieproces.
Helaas is onze financiering beperkt, waardoor er per schooljaar maximaal drie scholarships beschikbaar zijn.  Het niveau van de steun wordt berekend afhankelijk van het gezinsinkomen. 
Well-balanced contented Human Being who feels at one with the World, at one with their families and cintinue to have a joyous existance for the rest of their lives.

Alaxander Neill

 

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.