Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Wie zijn we?

Vanuit een reële behoefte van scholen, jongeren, ouders

 

Heel wat jongeren vandaag ondervinden moeilijkheden bij het huidige schoolsysteem en de drukte van een veeleisende omgeving. Zo erg zelfs, dat hun schoolloopbaan daardoor in de problemen komt.


Dat is jammer en er zijn weinig initiatieven om die groep jongeren op te vangen, op een zodanige manier dat zij zowel meer stabiliteit verwerven én hun schoolloopbaan kunnen verder zetten.


Gelukkig is er dan de Mannaz School!


De Mannaz middelbare school is ontstaan in 2010 vanuit de passie en het engagement van Annick Lentacker. Annick heeft vanuit haar eigen ervaring de nood aan een dergelijk initiatief aangevoeld en in praktijk gebracht.  Hier kan je haar verhaal lezen.


Opgericht als alternatieve leeromgeving voor hooggevoelige jongeren met het oog op het behalen van een middelbaar diploma, is de school geëvolueerd naar een warme thuishaven voor jongeren die er behoefte aan hebben om even op adem te komen, zodat ze daarna weer aansluiting kunnen vinden bij hun gezinsleven.


Er is een middelbare en lagere school in Sint-Niklaas, een Time-Out in Ertvelde en er zijn Inspiratie Coaching groepen in Sint-Niklaas en vanaf januari 2019 ook in Ertvelde en Lier.


 

Heeft u, na dit te lezen vragen? 
Bel de landelijk coördinator 0476 29 99 39 

 

Recht op onderwijs is een fundamenteel recht voor kinderen en is opgenomen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.


Belgische Grondwet
Aangezien het voor kinderen niet zo evident is om dit recht te gebruiken of op te eisen, werd het opgenomen in de Belgische Grondwet onder de vorm van leerplicht. Hierdoor wordt het recht van kinderen op onderwijs verzekerd en worden ouders (of andere personen die bekleed zijn met het ‘ouderlijk gezag’) verplicht om ervoor te zorgen dat hun kinderen onderwijs krijgen.

Dat onderwijs moet minimum aan volgende doelstellingen beantwoorden:
- Het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten van het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.
- Het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen.

Onze grondwet voorziet ook in de vrije keuze van onderwijs, waardoor er wel leerplicht bestaat, maar geen schoolplicht.

Ik wil graag extra info over

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.