Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Toelatingsvoorwaarden

Het is belangrijk dat jongeren de uitdaging van de Mannaz School aan kunnen. 


Op basis van je aanmelding worden de ouders samen met de jongere uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek hier op school.  Daarna kan een overleg met de zorgcoördinator van de school waar de leerling ingeschreven is volgen om zo een vlotte overstap naar Mannaz mogelijk te maken.

Statuut van de school

De Mannaz school is een privé-school, ingericht door privé-personen, die de rechtspersoonlijkheid van een vzw hebben aangenomen. Ze is niet-confessioneel en niet-gesubsidieerd.  Het statuut kan dus omschreven worden als een instelling voor collectief huisonderwijs, waardoor de leerlingen altijd voldoen aan de leerplicht.


De Mannaz school is niet-gesubsidieerd omdat we niet voldoen aan de rationalisatie- en programmatienormen, zoals opgelegd in de betreffende onderwijsdecreten. Concreet wil dit zeggen dat de school noch over voldoende leerlingen beschikt om te worden erkend, noch over voldoende minimum- leerlingen per klas.  Onze school past zich aan de behoeften van hooggevoelige leerlingen aan en heeft er voor gekozen te werken met kleine groepen.  Daarom ook een beperking van het totaal aantal leerlingen van 10 per school.

 

Financiële bijdrage - school

De grootste uitdaging bij een privé-school, is het BETALEND KARAKTER ervan. Door de eerder vernoemde rationalisatie- en programmatieafwijkingen, kan er niet worden gesubsidieerd door de gemeenschap, waardoor de kosten van het onderwijs integraal door de ouders gedragen worden. Niemand liever dan wij zelf zouden dit toegankelijker willen maken, mits uiteraard op dezelfde manier kan worden verder gewerkt.  Wij zijn er nog steeds trots op dat wij de goedkoopste privé school in Vlaanderen zijn.

Inschrijfgeld

950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is

Schoolgeld

8,000 euro per annum
Te betalen in één keer
 Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
 Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 Te betalen voor de leerling start
 
9,000 euro per annum
Twaalf maandelijkse betalingen
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
 Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 
Mannaz school
 
 
Schooljaar 2017 - 2018
€ 8 000
 
Bij instap vanaf de kerstvakantie
€ 5 000
 € 6 000
Bij instap vanaf de paasvakantie
€ 2 000
 € 3 000

Kosten

Het schoolgeld voor zowel de Mannaz school dekt ALLE vaste kosten waaronder werkingskosten en verzekering.  Maaltijden, meerdaagse uitstappen (in binnen- en/of buitenland),  individueel schoolmateriaal, studiebegeleiding en therapie zijn inbegrepen.  Bijkomende kosten zijn hierdoor heel beperkt.  
Enkel individuele studieboeken of lespakketten, dienen zelf aangekocht te worden.

De rust en veiligheid van onze leerlingen staat voorop.  Daarom kan er enkel ingeschreven en ingestapt worden gedrurende onderstaande periodes.  Is deze periode voorbij, dan moet men wachten tot een volgende inschrijfperiode.
Inchrijfperioden 2017-2018
 
Voor het volledige schooljaar
Van 30 juni 2017 tot 3 september 2018
Vanaf de kerstvakantie
Van 18 december 2017 tot 12 januari 2018
Vanaf de paasvakantie
Van 26 maart 2017 tot 20 april 2018

Betalingen

Het schooljaar loopt van 1 september tot 1 september.
Bij inschrijving geldt een inschrijfgeld van € 950.

Bij betaling van het schoolgeld heeft men de keuze uit een éénmalige betaling (€ 8 000) of een gespreide betaling (€ 9 000)
Bij deze laatste keuze dient de betaling in 12 gelijke maandelijkse termijnen tbv € 750 te worden voldaan, bij voorkeur via bestendige opdracht.
De bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd (voorbeeld: de termijn over oktober dient dus vóór 1 oktober door ons te zijn ontvangen).
Bij een betalingsachterstand van twee maanden of langer zal de betreffende dienstverlening worden beëindigd en kan de leerling hier niet langer naar school komen.

Betaling gebeuren op naam van Mannaz vzw.

Rekening nummer 363-0905562-10 met vermelding “naam leerling schooljaar 2017-18”

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld reserveert een plaats op de Mannaz school en wordt nooit terugbetaald.

Bij annulering tot een maand vóór de start van schooljaar wordt 75 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van het schooljaar wordt 50 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort.

Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht.
Bij stopzetting tijdens het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle maandelijkse schijven voldaan te worden.